ING Economii

Opțiune de decontare a ratei dobânzii. EUR-Lex Access to European Union law

Contractele și, prin urmare, instrumentele financiare pot lua diverse forme și nu este necesar să fie sub formă scrisă. Emitentul unui instrument financiar clasifică instrumentul sau părțile componente ale acestuia la recunoașterea inițială ca un pasiv financiar, un activ financiar sau un instrument de capitaluri proprii, în conformitate cu fondul angajamentului contractual și cu definițiile pasivului financiar, activului financiar și instrumentului de capital propriu.

Atunci când un emitent aplică definițiile de la punctul 11 pentru a stabili dacă un instrument financiar este un instrument de capital propriu și nu un pasiv financiar, instrumentul este un instrument de capital propriu dacă și numai dacă sunt îndeplinite ambele condiții de la literele a și b prezentate în continuare.

În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale emitentului nu includ instrumente care sunt contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale emitentului.

O obligație contractuală, inclusiv una care decurge dintr-un instrument financiar derivat care va avea sau care poate avea ca rezultat primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale emitentului, dar care nu îndeplinește condițiile de la literele a și b menționate anterior, nu este un instrument de capitaluri proprii.

Fără obligație contractuală de a plăti în numerar sau printr-un alt activ financiar [punctul 16 litera a ] Cea mai importantă pentru diferențierea unui pasiv financiar de un instrument de capitaluri proprii este existența unei obligații contractuale pentru una dintre părți emitentul de a ceda fie numerar, fie un activ financiar celeilalte părți deținătorul sau de a schimba active financiare sau pasive financiare cu deținătorul în condiții potențial nefavorabile pentru emitent.

Deși deținătorul unui instrument de capitaluri proprii este îndreptățit să primească o parte proporțională din dividende sau alte repartizări din capitalurile proprii, emitentul opțiune de decontare a ratei dobânzii are obligația contractuală de a face astfel de repartizări, deoarece nu i se poate cere să plătească numerar sau un alt activ financiar către o altă entitate. Fondul unui instrument financiar, mai degrabă decât forma sa juridică, este acela care influențează clasificarea sa în bilanțul entității.

Fondul și forma juridică sunt uniforme în mod obișnuit, dar nu întotdeauna.

  • Această suma este disponibilă în ING Economii.
  • Cum să faci bani cel mai rapid într- o pisică

Unele instrumente financiare iau forma juridică a capitalurilor proprii, dar sunt pasive în fond, iar altele pot combina aceste caracteristici asociate instrumentelor de capitaluri proprii cu cele asociate pasivelor financiare. Acest lucru are loc chiar în cazul în care suma în numerar sau alte active financiare este sunt determinată e pe baza unui indice sau a unui alt element care poate crește sau descrește sau atunci când forma legală a instrumentului care poate fi lichidat înainte de scadență dă deținătorului dreptul la un interes rezidual în activele altui emitent.

Existența unei opțiuni a deținătorului de a revinde emitentului instrumentul respectiv în schimbul numerarului sau al unui alt activ financiar înseamnă că instrumentul care se lichidează înainte de scadență respectă definiția unui pasiv financiar. De exemplu, fondurile mutuale deschise, fondurile de investiții, parteneriatele și unele entități cooperatiste oferă deținătorilor sau membrilor lor dreptul de a înapoia interesul lor emitentului oricând în schimbul unei sume egale cu partea proporțională din valoarea activului emitentului.

În cazul în care o entitate are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a altui activ financiar pentru decontarea unei obligații contractuale, obligația respectă definiția pasivului financiar.

De exemplu: a o restricționare a capacității unei entități de a respecta o obligație contractuală, cum este lipsa accesului la valută sau nevoia de a obține aprobarea de plată de la o autoritate de reglementare, nu neagă obligația contractuală a entității sau dreptul contractual al deținătorului conform instrumentului; b o obligație contractuală care este condiționată de exercitarea dreptului de răscumpărare al partenerului este un pasiv financiar, deoarece entitatea nu are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a unui alt activ financiar.

opțiune de decontare a ratei dobânzii opțiuni și înainte

Un instrument financiar care nu stabilește în mod explicit o obligație contractuală de opțiune de decontare a ratei dobânzii livra numerar sau un alt activ financiar poate stabili o obligație indirect, prin termenii și condițiile sale. De exemplu: a un instrument financiar poate conține o obligație nefinanciară care se decontează dacă și numai dacă entitatea nu face repartizările sau nu răscumpără instrumentul.

În cazul în care entitatea poate evita transferul de numerar sau al unui alt activ financiar numai prin decontarea obligației nefinanciare, instrumentul financiar este un pasiv financiar; b un instrument financiar este un pasiv financiar în cazul în care stabilește că, la decontare, entitatea livrează: i fie numerar sau un alt activ financiar, fie ii propriile sale acțiuni, a căror valoare este determinată astfel încât să depășească în mod substanțial valoarea numerarului sau a unui alt activ financiar.

EUR-Lex Access to European Union law

Deși entitatea nu are o obligație contractuală explicită de a livra numerar sau un alt activ financiar, valoarea alternativei de decontare prin acțiuni este de o asemenea natură încât entitatea o decontează prin cedarea de numerar. În orice caz, deținătorului i s-a garantat în fond primirea unei valori care să fie cel puțin egală cu opțiunea de decontare prin cedarea de numerar a se vedea punctul Decontarea în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [punctul 16 litera b ] Un contract nu este un instrument de capitaluri proprii numai pentru că poate avea ca rezultat primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.

O entitate poate avea un drept contractual sau o obligație contractuală de a primi sau livra un număr din propriile acțiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii care variază astfel încât valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității care se primesc sau care se livrează să fie egală cu valoarea dreptului contractual sau cu o obligație contractuală.

Un astfel de drept contractual sau o astfel de obligație contractuală se poate referi la o sumă fixă sau la o valoare care fluctuează parțial sau total ca răspuns la modificările unei variabile, alta decât prețul pieței pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității de exemplu, rata unei dobânzi, prețul unei mărfi sau prețul unui instrument financiar.

Două exemple sunt a un contract opțiune de decontare a ratei dobânzii a livra instrumente de capitaluri proprii ale entității, egale ca valoare cu u. Un astfel de contract este un opțiune de decontare a ratei dobânzii financiar a entității, chiar în cazul în care entitatea are obligația sau posibilitatea de a o deconta plătind prin propriile instrumente de capitaluri proprii.

Acesta nu este un instrument de capitaluri proprii, deoarece entitatea utilizează un număr variabil din propriile instrumente de capitaluri proprii ca un mod de decontare a contractului. În consecință, contractul nu evidențiază un interes rezidual în activele entității după deducerea tuturor pasivelor sale. Un contract care este decontat de entitate primind sau livrând un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume fixe în numerar sau al unui alt activ financiar este un instrument de capitaluri proprii.

De exemplu, o opțiune opțiune de decontare a ratei dobânzii acțiuni emisă care dă partenerului dreptul de a cumpăra un număr fix din opțiune de decontare a ratei dobânzii entității pentru un preț fix sau pentru o sumă fixă declarată a împrumutului unei obligațiuni este un instrument de capitaluri proprii.

Modificările valorii juste a unui contract care rezultă din variațiile ratei dobânzii de pe piață care nu afectează suma de numerar sau alte active financiare de cedat sau de primit ori numărul de instrumente de capitaluri proprii care urmează a fi primite sau livrate, la decontarea contractului, nu împiedică contractul să fie un instrument de capitaluri proprii. Orice recompense primite cum este prima primită pentru o opțiune emisă sau un warant pe propriile acțiuni ale entității se adaugă direct la capitalurile proprii.

Orice recompense plătite cum este prima plătită pentru o opțiune cumpărată sunt deduse direct din capitalurile proprii. Modificările valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii nu sunt recunoscute în situațiile financiare. Un contract care conține o obligație pentru o entitate de a cumpăra propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul numerarului sau al altui activ financiar generează un pasiv financiar pentru valoarea actualizată a sumei plătite de exemplu, pentru valoarea actualizată a prețului de răscumpărare la termen, prețul de exercițiu al opțiunii sau o altă valoare de răscumpărare.

Așa se întâmplă în cazul în care contractul însuși este un instrument de capitaluri face bani din albine. Un exemplu îl constituie obligația entității, conform unui contract la termen, de a cumpăra propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul numerarului.

Atunci când pasivul financiar este recunoscut inițial în conformitate cu IAS 39, valoarea sa justă valoarea actualizată a valorii de răscumpărare este reclasificat din capitaluri proprii.

opțiune de decontare a ratei dobânzii cum să faci bani dacă ai sub 18 ani

În consecință, pasivul financiar este evaluat în conformitate cu IAS În cazul în care respectivul contract expiră fără livrare, valoarea contabilă a pasivului financiar este reclasificată la capitaluri proprii. Obligația contractuală a unei entități de a achiziționa propriile sale instrumente de capitaluri proprii generează un pasiv financiar pentru valoarea actualizată a valorii de răscumpărare, chiar în cazul în care obligația de cumpărare este condiționată de partenerul care își exercită dreptul de răscumpărare de exemplu, o opțiune de vânzare emisă care dă dreptul partenerului de a vinde instrumentele de capitaluri proprii ale entității, către entitate, pentru un preț fix.

Un contract care este decontat de entitatea care primește sau care livrează un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume variabile de lichidități sau în schimbul unui alt activ financiar este un activ financiar sau un pasiv financiar.

Un exemplu îl constituie contractul entității de a vinde din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume în numerar egale cu valoarea a de uncii de aur.

Provizioane pentru decontări contingente Un instrument financiar poate solicita entității să plătească prin cedarea de numerar sau printr-un alt activ financiar sau să-1 deconteze astfel încât să constituie un pasiv financiar, în eventualitatea apariției sau absenței unor evenimente viitoare incerte sau ca rezultat al unor circumstanțe incerte care nu sunt controlate nici de emitent, nici de deținătorul instrumentului, cum este o modificare a indicelui bursei de valori, indicelui prețului de consum, ratei dobânzii sau cerințelor fiscale sau a veniturilor viitoare din activitățile curente ale emitentului, venitului net sau ratei de îndatorare a capitalului.

ING Economii

Emitentul unui astfel costul ethereum instrument nu are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a altui activ financiar sau să îl deconteze astfel încât acesta să reprezinte un pasiv financiar.

Prin urmare, acesta reprezintă un pasiv financiar a emitentului, cu următoarele excepții: a în cazul în care partea din clauza de decontare contingentă care poate solicita decontarea cu ajutorul numerarului sau printr-un alt activ financiar sau astfel încât să devină un pasiv financiar nu este autentică sau b în cazul în care emitentului i se poate cere să deconteze o obligație cu ajutorul numerarului sau printr-un alt activ financiar sau să deconteze astfel încât să devină un pasiv financiar numai în eventualitatea lichidării emitentului.

Opțiuni de decontare Atunci când un instrument financiar derivat oferă unei părți posibilitatea de alegere a decontării de exemplu, emitentul sau deținătorul poate alege decontarea netă cu numerar sau prin schimbul de acțiuni cu numeraracesta nu este un activ financiar sau un pasiv opțiune de decontare a ratei dobânzii, cu excepția situației în care toate alternativele de decontare are drept rezultat faptul că acesta este un instrument de capitaluri proprii.

Un exemplu de instrument financiar derivat cu o opțiune de decontare care este un pasiv financiar este o opțiune pe acțiuni pe care emitentul se poate decide să o deconteze net cu numerar sau prin schimbul propriilor sale acțiuni cu numerar. În mod similar, unele contracte de cumpărare sau vânzare a unui element nefinanciar în schimbul propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității intră în domeniul de aplicare a prezentului standard din cauză că se decontează fie prin livrarea unui element nefinanciar, fie net cu numerar sau printr-un alt activ financiar a se vedea punctele Astfel de contracte sunt active financiare sau pasive financiare, și nu instrumente de capitaluri proprii.

opțiune de decontare a ratei dobânzii formule pentru opțiuni

Instrumente financiare compuse a se vedea și punctele AGAG35 și exemplele ilustrative Emitentul unui instrument financiar nederivat evaluează termenii instrumentului financiar la determinarea în cazul în care acesta conține atât o datorie, cât și o componentă a capitalurilor proprii.

Astfel de componente se clasifică separat ca pasive financiare, active financiare sau instrumente de capitaluri proprii, în conformitate cu punctul O entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar care a creează un pasiv financiar al entității și b conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-1 convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității. De exemplu, o obligațiune sau un instrument similar convertibil de către deținător într-un număr fix de acțiuni ordinare ale entității este un instrument financiar compus.

Din perspectiva entității, nucleu bitcoin astfel de instrument cuprinde două componente: un pasiv financiar un angajament contractual de a ceda numerar sau un alt activ financiar și un instrument de capitaluri proprii o opțiune de cumpărare care conferă deținătorului dreptul, pentru o perioadă specificată, să-1 convertească într-un număr fix de acțiuni ordinare ale entității.

Cum se calculează rata la un împrumut bancar

Efectul economic al emiterii unui astfel de instrument este în mod substanțial același cu cel de emitere simultană a unui instrument de datorie cu o clauză de decontare anticipată cu warante de cumpărare de acțiuni ordinare sau emiterea unui instrument de datorie cu warante de cumpărare a acțiunilor detașabile. În consecință, în toate cazurile, entitatea prezintă componentele datoriei și capitalurilor proprii separat în bilanț.

Clasificarea componentelor de pasive și capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilității de exercitare a opțiunii de conversie, chiar atunci când exercitarea opțiunii poate părea avantajoasă din punct de vedere economic pentru unii deținători.

  • Технология развивается в геометрической профессии, и рано или поздно алгоритмы, которыми пользуется общество, перестанут быть надежными.
  • Opțiuni de calcul al venitului

Este posibil ca deținătorii să nu acționeze întotdeauna conform așteptărilor, deoarece, de exemplu, consecințele fiscale rezultate din conversie pot fi diferite de la un deținător la altul. Mai mult, probabilitatea conversiei evoluează în decursul timpului. Obligația contractuală a emitentului de a efectua plăți pe viitor rămâne valabilă până când este stinsă prin conversie, la scadența instrumentului sau prin altă tranzacție.

IAS 39 se ocupă cu evaluarea activelor financiare și a pasivelor financiare. Instrumentele de capitaluri proprii sunt instrumente care evidențiază un interes rezidual în activele unei entități după deducerea tuturor pasivelor sale. Prin urmare, atunci când valoarea contabilă inițială a unui instrument financiar compus este alocată componentelor de capitaluri proprii și de pasive, componenta de capitaluri proprii este considerată a fi valoarea reziduală după deducerea din valoarea justă a instrumentului ca întreg a valorii separat determinate pentru componenta pasivului.

opțiune de decontare a ratei dobânzii robot de tranzacționare unic

Valoarea oricăror caracteristici ale strategii de preț pentru opțiuni binare financiare derivate cum este o opțiune de cumpărare înglobată în instrumentul financiar compus, alta decât componenta de capitaluri proprii cum este opțiunea de conversie în capitaluri propriieste inclusă în componenta pasivului.

Suma valorilor contabile alocată componentelor pasivului și capitalurilor proprii la recunoașterea inițială este întotdeauna egală cu valoarea justă care este atribuită instrumentului ca întreg. Nu se înregistrează pierderi sau câștiguri la recunoașterea inițială separată a componentelor instrumentului. În conformitate cu abordarea descrisă la punctul 31, emitentul unei obligațiuni convertibile în acțiuni ordinare determină în primul rând valoarea contabilă a componentei pasivului financiar prin evaluarea valorii juste a unui pasiv similar inclusiv orice înglobare a pune opțiunea în gk unui instrument financiar, altul site web pentru a face bani cel de capitaluri proprii care nu are o componentă asociată de capitaluri proprii.

Valoarea contabilă a instrumentului de capitaluri proprii reprezentat de opțiunea de a converti instrumentul în acțiuni ordinare poate fi apoi determinată prin deducerea valorii juste a pasivului financiar din valoarea justă a instrumentului financiar compus ca întreg.

Acțiuni proprii a se vedea și punctul AG36 Câștigurile sau pierderile legate de cumpărarea, vânzarea, emiterea sau anularea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității nu sunt recunoscute în contul de profit și pierderi.

Astfel de acțiuni proprii pot fi achiziționate și deținute de entitate sau de alți membri ai grupului consolidat. Contravaloarea primită sau plătită este recunoscută direct în capitalurile proprii. Valoarea acțiunilor proprii deținute este prezentată separat fie în bilanț, fie în note, în conformitate cu IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare.

opțiune de decontare a ratei dobânzii duce comerț ceea ce este

O entitate prezintă informații în conformitate cu IAS 24 Prezentarea informațiilor privind părțile legate, în cazul în care entitatea își răscumpără propriile sale instrumente de capitaluri proprii de la părțile legate.

Dobânzi, dividende, pierderi și câștiguri a se vedea și punctul AG37