Codul Fiscal cu Normele valabil in

Primirea de venituri prin Internet

  • ГЛАВА 51 Джабба был похож на гигантского головастика.
  • Codul Fiscal cu Normele valabil in

Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a veniturilor generate de anumite tipuri de fapte economice şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

  1. Фонтейн долго молчал.
  2. Ни у кого не вызывало сомнений, что Стратмор любит свою страну.
  3. Cum să faci bani pe internet în mod eficient
  4. Semne de înclinare în tranzacționare

Domeniu de aplicare 3. Prezentul standard se aplică la contabilizarea veniturilor provenite din: 1 vînzarea produselor şi mărfurilor; 2 prestarea serviciilor; 3 utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe royalty şi dividende.

câștigurile mondiale bitcoin

Prezentul standard nu reglementează modul de contabilizare a veniturilor provenite din: 1 contracte de construcţie SNC "Contracte de construcţii" ; 2 contracte de leasing SNC "Contracte de leasing" ; 3 dividende din investiţii contabilizate pe baza metodei punerii în echivalenţă IAS 28 "Investiţii în entităţi asociate şi asocierile în participaţie" ; 4 contracte de asigurare IFRS 4 "Contracte de asigurare" ; 5 modificări ale valorii juste a activelor financiare şi datoriilor financiare sau cedarea acestora IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare" ; 6 modificări ale valorii stocurilor şi altor active curente SNC "Stocuri" ; 7 ieşirea activelor imobilizate SNC "Imobilizări necorporale şi corporale" şi SNC "Creanţe şi investiţii financiare" ; 8 subvenţii SNC "Capital propriu şi datorii" ; 9 diferenţe favorabile de curs valutar şi de sumă SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă".

Definiţii 5.

lucrați pe Internet la recenziile de opțiuni binare

În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Valoare justă - suma cu care poate fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate. Venituri - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor.

Venituri din prestarea serviciilor - venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism.

Комната оказалась пуста. Пуст был и вращающийся стул Мидж.

Venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor - venituri din comercializarea bunurilor produse de entitate sau cumpărate pentru a fi revîndute, inclusiv terenurile şi alte imobilizări deţinute în scopuri revînzării. Venituri sub formă de dobînzi - venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligaţiunilor şi a altor sume datorate entităţii.

Venituri sub formă de redevenţe - royalty venituri din utilizarea imobilizărilor necorporale ale entităţii cum ar fi brevetele, mărcile, drepturile de autor copyright şi software-ul pentru computere etc.

  •  - С руки Танкадо исчезло кольцо.

Venituri sub formă de dividende - venituri din cotele deţinute în capitalul social al altor entităţi. Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende?

Browser incompatibil

Veniturile cuprind beneficiile economice primite sau de primit de către entitate în nume propriu. În componenţa veniturilor nu se includ: 1 taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite şi taxe recuperabile. Exemplul 1.

câștigurile suplimentare la distanță funcționează

În noiembrie X o entitate a livrat produse finite cumpărătorilor la valoare de vînzare de lei, inclusiv TVA - lei şi accize - lei. În baza datelor din exemplu, suma veniturilor entităţii pe luna noiembrie X constituie lei lei - lei - lei şi se determină ca diferenţa dintre mărimea totală a valorii de vînzare a produselor şi sumele TVA şi accizelor.

Codul fiscal ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu. Primirea de venituri prin Internet aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite.

cumpărați anul bitcoin

Exemplul 2. Entitatea "A" a încheiat un contract de intermediere cu entitatea "B" privind vînzarea produselor vinicole.

afaceri de investiții pe internet

În anul X entitatea "A" a vîndut cumpărătorilor produse în valoare totală de lei. Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei mijlocului de plată primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate de către vînzător. Exemplul 3.

III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor art. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget, cu excepţia contravalorii serviciilor turistice şi a indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii modificare introdusă de LEGEA nr.

În mai X o entitate a vîndut unui cumpărător unităţi de marfă al cărei preţ unitar obişnuit de vînzare constituie 80 lei.

În cazul tranzacţiilor pe bază de barter schimburi de bunuri şi servicii entitatea-vînzător înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni distincte: 1 vînzarea bunurilor şi serviciilor cu recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în modul stabilit pentru vînzările ordinare; 2 procurarea bunurilor şi serviciilor cu determinarea valorii acestora în modul stabilit de standardele de contabilitate; 3 decontarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor aferente tranzacţiilor pe bază de barter.

Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru primirea de venituri prin Internet tranzacţie.

SNC “VENITURI”

În anumite situaţii, veniturile pot fi recunoscute pe componentele distincte ale unei tranzacţii de exemplu, dacă preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru servicii ulterioare, această sumă este iniţial înregistrată ca venituri anticipate şi recunoscută ca venituri curente pe măsura prestării serviciilor de deservire a bunurilor comercializate.

Exemplul 4.

Earn $225 PER HOUR Watching YouTube Videos (Make Money Online)

În decembrie X entitatea a vîndut unui cumpărător 10 calculatoare la preţ unitar de lei cu condiţia deservirii calculatoarelor pe parcursul a 3 ani. Preţul unitar de vînzare a calculatorului fără deservire constituie lei.

cum să obțineți știri pentru opțiuni binare

Conform datelor din exemplu, în decembrie X entitatea contabilizează: - veniturile din vînzarea calculatoarelor în sumă de lei lei × 10 unit. Veniturile şi cheltuielile aferente unora şi aceloraşi fapte economice se recunosc în aceiaşi perioadă de gestiune de exemplu, valoarea bunurilor vîndute şi costul acestora se contabilizează şi se reflectă în situaţia de profit şi pierdere într-o singură perioadă de gestiune.

Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceştia se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei. Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.